open-access-logo-UNIA

Paneliści

Prof. dr hab. Marek Sanak

pediatra i genetyk kliniczny, profesor nauk medycznych, członek Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk. Kieruje Zakładem Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej II Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pełni funkcję Pełnomocnika Prorektora Collegium Medicum UJ ds. nauki i współpracy międzynarodowej. Jest wykładowcą akademickim i autorem kilkuset prac badawczych o międzynarodowym zasięgu. Zainteresowania naukowe dotyczą czynnościowych wariantów genetycznych człowieka oraz mutacji predysponujących do zakrzepicy i chorób układu oddechowego, w szczególności do astmy. W okresie pandemii COVID-19 zajmował się badaniami mechanizmów molekularnych odpowiedzi przeciwwirusowej oraz analizą zmienności genetycznej wirusa SARS-CoV-2. Prowadzi również badania nad mediatorami odczynu zapalnego, w szczególności nad substancjami pochodnymi kwasu arachidonowego. Pełnił funkcje zastępcy redaktora dwóch wiodących europejskich czasopism alergologicznych.

Prof. dr hab. Marcin Waligóra

Prodziekan ds. Rozwoju Naukowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Zdrowiu. Harvard Fulbrighter (Harvard Medical School Center for Bioethics 2017/18). Zajmuje się etyką badań naukowych w biomedycynie. Kieruje projektami badawczymi finansowanymi przez Komisję Europejską i NCN, realizowanymi przez zespół Research Ethics in Medicine Study Group (REMEDY). Stypendysta Komisji Fulbrighta (Senior Award, 2017), MNiSW (2014), the NIH-Fogarty (2009), the Nippon Foundation (2006), Florentyny Kogutowskiej (2005), The International Academy of Philosophy (2005). Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim (doktorat w zakresie filozofii, 2007) oraz w International Academy of Philosophy w Santiago de Chile (2005). Ukończył także program dotyczący etyki badań naukowych finansowany przez the NIH (2012) oraz the Leadership Academy for Poland (2018).

Prof. dr hab. Grzegorz Gajos

kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych w Oddziale Klinicznym Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca oraz Poradni Kardiologicznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. Obecnie pełni funkcję Prodziekana Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. nauki i rozwoju. W latach 2019-2021 Przewodniczący Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest autorem wielu publikacji z kardiologii oraz dotyczących wpływu diety na ludzkie zdrowie. Laureat nagród Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: za najlepszą publikację oraz dwukrotnie zespołowej nagrody wdrożeniowej. Współprowadzi jedne z najlepszych naukowych czasopism medycznych w Polsce pełniąc funkcję Executive Editor w Polish Archives of Internal Medicine oraz Associate Editor w Kardiologii Polskiej. Prowadził wiele badań klinicznych w Krakowskim Szpitalu im. Jana Pawła II, w tym badań finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Edukacji oraz przez Narodowe Centrum Nauki, jest Koordynatorem Krajowym w Polsce trzech wieloośrodkowych badań klinicznych w zakresie niewydolności serca, zaburzeń lipidowych oraz otyłości. Dodatkową pasją jest wiedza o winie. Jest absolwentem Weinakademie Österreich oraz Wine and Spirits Education Trust w Londynie Prowadzi zajęcia enologiczne na studiach podyplomowych w Collegium Civitas, w Podkarpackiej Akademii Wina oraz Szkole Sommelierów.

Prof. dr hab. Henryk Rybiński

Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej zatrudniony w Instytucie Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. Autor ponad 140 publikacji o zasięgu międzynarodowym. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień sztucznej inteligencji, takich jak inteligentne systemy informacyjne, eksploracja danych tekstowych, przetwarzanie języka naturalnego (NLP), uczenie maszynowe. W latach 1990-2008 kierował ponad 50-ma projektami zagranicznymi i międzynarodowymi, związanymi z budową systemów informacyjnych. W szczególności brał udział w projektach dla takich organizacji międzynarodowych, jak IUCN, IFRC, EFSA, ICCROM, IDLO, a także agend ONZ (m.in. FAO, UNESCO, UNIDO, IFAD, UNEP), gdzie brał udział w pracach nad globalnymi systemami informacyjnymi. Od roku 2010 kieruje badaniami i pracami rozwojowymi związanymi z oprogramowaniem OMEGA-PSIR (system klasy CRIS).

Wiesław Latuszek-Łukasiewicz

Lekarz medycyny, Prezes Zarządu Medycyna Praktyczna. Od ponad 30 lat współtworzy największe wydawnictwo medyczne w Polsce.

Wojciech Dołkowski

Prezes serwisu MedTube portal medyczny: filmy i wiedza dla profesjonalistów. Ukończył SGH w Warszawie oraz Lehigh University w Pensylwanii (Iacocca Institute). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie biznesowe w tworzeniu i rozwijaniu nowych przedsięwzięć, zarządzaniu nimi oraz w działalności doradczej. Juror i mentor w wielu konkursach biznesowych, ostatnio skoncentrowany na innowacjach w medycynie (e-zdrowie, medtech). Od 2003 r. stworzył i rozwinął z sukcesem trzy innowacyjne przedsięwzięcia, które stały się liderami w swoich obszarach. W MEDtube od 2010r. (co-founder) odpowiada za rozwój projektu na świecie, strategiczne kontakty i finanse. Mówi po angielsku i francusku. Predylekcje sportowe (w szczególności triathlon, tenis i narciarstwo).

Prof. dr hab. Zbigniew Błocki

polski matematyk, specjalizujący się w analizie zespolonej, profesor nauk matematycznych, od 2015 dyrektor Narodowego Centrum Nauki. Od 1990 r. pracownik Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, kolejno jako asystent, adiunkt, profesor nadzwyczajny i od 2011 profesor zwyczajny. Był wicedyrektorem (2008–2011) i dyrektorem (2011–2012) Instytutu Matematyki UJ. Był stypendystą Programu Fulbrighta na Indiana University i University of Michigan. Pracował naukowo także w Instytutach Maxa Plancka w Bonn i Lipsku. W latach 2010-2015 zasiadał w Radzie NCN, a w latach 2010-2013 w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Jest członkiem Rady Naukowej Centrum Banacha, Rady Naukowej Instytutu Matematycznego PAN, Komitetu Matematyki PAN, a także Komisji Etycznej Europejskiego Towarzystwa Matematycznego. Od kilku lat jest członkiem komitetu naukowego i głównym organizatorem Wykładu im. Stanisława Łojasiewicza na UJ. W latach 2010-2015 na UJ koordynował projekt "Geometry and Topology in Physical Models" w ramach Międzynarodowych Projektów Doktoranckich FNP. Jest laureatem Nagrody im. Zaremby Polskiego Towarzystwa Matematycznego (2007) oraz Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcie naukowe (2008). W r. 2014 otrzymał Laur Jagielloński.
Więcej:
https://www.ncn.gov.pl/o-ncn/dyrekcja/dyrektor
http://apacz.matinf.uj.edu.pl/users/180-zbigniew-blocki

Dr Maria Pawłowska

Dyrektorka programowa Data Steward School, ekspertka od zarządzania danymi naukowymi i zarządzania nauką, Dyrektorka ds. Współpracy Międzynarodowej w Visnea. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi i interdyscyplinarnymi projektami naukowymi oraz tworzeniu mechanizmów międzynarodowej współpracy naukowej i internacjonalizacji polskiej nauki. Uczestniczyła w tworzeniu wytycznych dla instytucji finansujących naukę w zakresie zarządzania danymi, jak również brała udział w pracach eksperckich dotyczących problematyki zarządzania danymi i Open Science. Doktorat z nauk o Ziemi obroniła na University of Cambridge. Posiada również doświadczenie dydaktyczne. Była wieloletnią wykładowczynią University of Cambridge w obszarze Earth Sciences, prowadziła wykłady z zakresu Gender Studies w IBL PAN w Warszawie oraz liczne seminaria związane z zarządzaniem projektami naukowymi.