Menu
Menu

Kalendarium projektu

 

od lipca 2016
W Bibliotece Medycznej UJ CM trwają intensywne przygotowania do aplikowania z wnioskiem projektowym w ramach Funduszy Europejskich w latach 2014-2020 z Programu „Polska Cyfrowa”

19.10.2017
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum podpisuje list intencyjny z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu jako liderem projektu partnerskiego „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” finansowanego w ramach poddziałania 2.3.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na podstawie umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa (nr POPC.02.03.01-0008/17-00 z dnia 13.11.2017 r.) wyrażający wolę współpracy w zakresie umieszczania zasobów nauki Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum na Polskiej Platformie Medycznej. Projekt PPM realizowany jest w partnerstwie siedmiu uniwersytetów medycznych: w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Szczecinie, Wrocławiu i Warszawie oraz Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

23.11.2017
Biblioteka Medyczna UJ CM organizuje publiczną prezentację założeń projektu „Portal Zarządzania Wiedzą i Potencjałem Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej”

18.05.2018
Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji pozytywnie opiniuje „Opis założeń projektu informatycznego” przedstawiony przez UJ CM, co pozwala na złożenie wniosku, studium wykonalności oraz dokumentacji projektu na konkurs w ramach poddziałania 2.3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. UJ CM bierze udział w naborze III, a następnie w naborze IV konkursów organizowanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

19.04.2019
Zawarta zostaje umowa z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na dofinansowanie projektu „Portal Zarządzania Wiedzą i Potencjałem Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”. Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)”

lipiec 2019
Powstaje identyfikacja wizualna Projektu PZW UJ CM: księga znaku, projekty materiałów promocyjnych, rusza strona www projektu: otwarty.cm-uj.krakow.pl

lipiec 2019 – marzec 2020
Trwają konsultacje i wdrożenie polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych pracowników i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie Zarządzenia nr 109 Rektora UJ z 20 grudnia 2019 r. Tworząc infrastrukturalne warunki do udostępniania publikacji naukowych i danych badawczych ustalono, że m.in. Biblioteka Medyczna i Zespół Radców Prawnych UJ CM będą zapewniały wsparcie autorom przy publikowaniu prac naukowych w modelu otwartym i kontakcie z wydawcami.

grudzień 2019 – sierpień 2020
Dokonano zakupu, odbioru i instalacji sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby wdrożenia systemu Portalu Zarządzania Wiedzą obejmujące m.in. macierze i serwery wraz z oprogramowaniem włączone zostały w infrastrukturę informatyczną UJ CM, oprogramowanie OCR ABBY Finereader i do edycji PDF Adobe Acrobat zostało zainstalowane na 8 stanowiskach pracy i optymalnie dostosowane do nowych warunków organizacyjno-technologicznych w zmodernizowanej bibliotece.

styczeń-luty 2020
Przeprowadzono dialog techniczny z potencjalnymi wykonawcami wdrożenia systemu zarządzania wiedzą dla UJ CM. W dialogu wzięły udział 4 zainteresowane podmioty.

10.09.2020
Zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy systemu do zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym wraz z wdrożeniem w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum oraz w ramach Polskiej Platformy Medycznej i podpisano umowę z Wykonawcą. Wykonawcą a zarazem Partnerem wdrożenia systemu jest firma Sages Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

27.09.2021
Centrum Projektów Polska Cyfrowa po analizie propozycji UJ CM w sprawie zmian i uzupełnień do wniosku projektowego zgodziło się na realizację dodatkowych pozycji budżetowych z kategorii wydatków: „Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie” oraz zaakceptowało nowy plan wydatkowy w aspekcie promocji projektu. Aneks do umowy wydłużający realizację projektu o dodatkowe 90 dni został podpisane przez obie strony umowy projektowej 22.12.2021 r.

14.01.2022
W ramach modyfikacji rozwiązania technicznego potrzebnego do zapewnienia wysokiej dostępności systemu informatycznego, na którym oparty jest Portal Wiedzy UJ CM – dzięki decyzjom zawartym w aneksie do umowy projektowej – zakupiono i zainstalowano macierze do składowania repozytoryjnego danych badawczych. Rozwiązanie opiera się stworzeniu klastra rozległego geograficznego (MetroCluster) dwóch wysokowydajnych macierzy SAN. Każda macierz wyposażona w co najmniej 48 dysków SSD, podwójne kontrolery dyskowe, redundantne zasilacze, przełączniki sieciowe potrzebne do utworzenia klastra oraz funkcjonalności deduplikacji i kompresji. Odpowiednia konfiguracja macierzy zapewni bezpieczeństwo przed utratą danych, a zawsze aktualne i kompletne dane będą znajdować się w każdym momencie w dwóch budynkach, w serwerowniach należących do Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

21.01.2022
W wyniku analiz i szerokich konsultacji weszło w życie Zarządzenie nr 5 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie Polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego znacznie modyfikujące i uzupełniające dotychczasowy dokument, który obowiązywał od grudnia 2019 r.

09.03.2022
W ramach dodatkowych działań objętych aneksem do umowy projektowej zakupiono i zainstalowano specjalistyczny skaner z dwoma stacjami do obróbki graficznej. Zapotrzebowanie na skaner dziełowy A2 związany jest z ochroną zbiorów historycznych z przełomu XIX i XX w., które wymagają digitalizacji na sprzęcie o odpowiednim standardzie oraz innych, takich jak rozprawy doktorskie i habilitacyjne sprzed 2004 roku (zbiory te często są trudne do rozwarcia, drukowane na kwaśnym papierze są kruche, przez co nie można ich udostępnić czytelnikowi w formie drukowanej). Część zbiorów porażonych mikrobiologicznie (zwłaszcza prace doktorskie i habilitacyjne) jest uszkodzona w takim stopniu, że można zachować jedynie treść poprzez digitalizację, a zbiory ubytkować. Wzbogacenie pracowni digitalizacyjnej w Bibliotece Medycznej UJ CM o nowe urządzenia umożliwia wykonanie skanów wysokiej jakości, bez uszkodzenia materiałów bibliotecznych przy zachowaniu relatywnie wysokiej wydajności.

11.03.2022
Podpisana zostaje umowa, której przedmiotem jest sprzedaż i dostawa systemu obsługującego portal elektronicznej Kartoteki Haseł Wzorcowych w wersji polsko-angielskiej w oparciu o Medical Subject Headings (MeSH®) jako narzędzia wspomagającego zarządzanie słownictwem medycznym i wzmacniającego aparat informacyjno-wyszukiwawczy w systemach zarządzania wiedzą typu CRIS i systemach katalogowych. Umowa na realizację tego dodatkowego systemu została zawarta z firmą Sages, a więc dotychczasowym partnerem wdrożeniowym systemu PZW UJ CM. Przewidywany termin wdrożenia wspomagającego systemu nastąpi 30 czerwca 2022 r.

29.03.2022
Uruchomienie systemu zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym UJ CM u Beneficjenta Projektu zostało osiągnięte poprzez testy funkcjonalne i akceptacyjne natychmiastowo po instalacji integratora danych pomiędzy wdrażanym systemem a Repozytorium UJ – zbudowanego na potrzeby projektu API, które zostało objęte realizacją interwencyjnie dzięki decyzji CPPC (wydatek objęty aneksem do umowy z dnia 22.12.2021 r.).

14.04.2022
Testy akceptacyjne funkcjonalności i dostępności przynależne do Etapu II, tj. integracji z PPM przeprowadzone zostały na środowisku testowym u Wykonawcy. UJ CM odebrał wdrożenie systemu do zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym UJ CM jako moduł Polskiej Platformy Medycznej z zastrzeżeniem, że właściwe testy na bazie produkcyjnej odbędą się najpóźniej do 30 czerwca 2022 r., tj. po aktualizacji słownika MeSH w PPM, a przed udostępnieniem zasobów nauki w PPM.
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie podpisał Umowę nr 1 o przystąpieniu do Polskiej Platformy Medycznej: portalu zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu jako Administratorem PPM. Przedmiotem Umowy jest wielostronna współpraca w zakresie: przygotowania zasobów nauki UJ CM do wprowadzenia do systemu PPM, wprowadzenia zasobów nauki UJ CM zgodnie z przyjętymi wytycznymi, ich integracji, prezentacji i udostępnienia na PPM, systematycznego aktualizowania zasobów nauki UJ CM na PPM oraz dbania o jakość i rzetelność wprowadzanych danych.

Najbliższe planowane działania
Kampania promocyjno-szkoleniowa:
– upublicznienie Portalu Zarządzania Wiedzą UJ CM wśród beneficjentów docelowych projektu;
– spotkania ze społecznością UJ CM poświęcone prezentacji funkcjonalności systemu zarządzania wiedzą oraz projektu w dniach 31 maja-3 czerwca 2022 r. w Bibliotece Medycznej UJ CM;
– nagranie 8 krótkich filmów z wypowiedziami pracowników naukowych i studentów oraz członków zespołu projektowego na temat idei Open Access, jak i samego wdrożenia nowego systemu z przeznaczeniem do emisji w szczególności: na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, ale także na spotkaniach i konferencjach;
– zaprojektowanie i przygotowanie grafik do wykorzystania w materiałach szkoleniowych online, mediach społecznościowych i drukowanym folderze;
– zaprojektowanie i wydruk folderu promującego PZW UJ CM oraz prezentującego funkcjonalności wdrożonego Systemu Zarządzania Wiedzą;
– organizacja seminarium promocyjnego podsumowującego realizowany projekt w formule hybrydowej w dniu 24 czerwca 2022 r.