Menu
Menu

O projekcie

Portal Zarządzania Wiedzą i Potencjałem Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego  –  Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej

to projekt, którego celem jest stworzenie do 2022 roku nowoczesnego narzędzia zarządzania potencjałem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

Powstanie portalu wpłynie na zwiększenie dostępności do zasobów nauki UJ CM, pozwoli na połączenie na jednej platformie i zapewnienie otwartego dostępu do  zasobów nauki z zakresu medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, zdrowa środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii oraz ochrony zdrowia.

Dzięki stworzeniu bazy ekspertów z różnych dziedzin medycyny, narzędzie to ułatwi współpracy między ośrodkami naukowymi i przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, a także pozwoli na ponowne wykorzystanie zasobów nauki przez podmioty spoza sektora finansów publicznych działających w obszarze medycyny i nauk pokrewnych.

Podniesienie „widoczności” naukowego dorobku pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w ogólnych i specjalistycznych wyszukiwarkach oraz  repozytoriach uniwersalnych i dziedzinowych przekładać się będzie na sukcesywne podnoszenie efektywności całej uczelni oraz szans na skuteczne aplikowanie o projekty badawcze i wdrożeniowe ze środków krajowych, unijnych i innych zewnętrznych przez związanych z nią naukowców.

Portal zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym UJ CM będzie również stanowić autonomiczny – ze względu na specyfikę nauk medycznych – ale i komplementarny segment „Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego”.

Cele projektu

Wyższe standardy

organizacji wiedzy o publikacjach, prowadzonych badaniach oraz osiągnięciach naukowych.

Polepszenia jakości

serwisów medycznej informacji naukowej i zdynamizowania procesu otwierania dostępu do zasobów nauki.

Zwiększenie dostępności

do zasobów nauki UJ CM.

Otwarty dostęp

do zasobów nauki z zakresu wszystkich aktywności badaczy UJ CM.

Ułatwienie współpracy

między ośrodkami naukowymi i przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Podniesienie „widoczności”

naukowego dorobku pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.